Our Team

AACO Board of Directors

Treasurer

Vice Chair

Vice President/Secretary

Youth Program Chair

President

AACO Advisory Board

Chair of Advisory Board

AACO Executive Team

Treasurer

Nan Li

Data Strategy Chair

Vice President/Secretary

Youth Program Chair

Teri Wang

Community Partnerships Chair

President

AACO Cincinnati Leaders

Office President

Youth Program Advisor

Lixin Feng

Community Service Advisor

Youth Program Advisor

Dungang Liu

Youth Program Advisor 

Civic Engagement Advisor 

Youth Program Advisor

AACO Cleveland Leaders

Xiaoli Chen

Youth Program Advisor

Junxia Tang Jerneicic

Civic Engagement Advisor 

Youth Program Chair

Teri Wang

Community Partnerships Chair

President

Yanfei Zhang

Media Outreach Director

AACO Columbus Leaders

Youth Program Advisor

Dr. Alexis He

Youth Program Advisor

Nan Li

Youth Program Advisor 

Youth Program Chair

Civic Engagement Advisor

Melissa Zhang

Youth Program Co-Chair & Media Relations

Youth Program Advisor


Staff Members

Web Designer/Developer

Communications Manager

Thank you to our Life Members

Nan Li

Hong Qiu

Melissa Zhang

Yumin Yin

Dillon Jiang

Vincent Wang

Ling Qi

Hao Cong

Xiaomu Hu

Yanling Yin

Craig Qi

Ping Hu

Hua Xie

Shau Xiaojie Zavon

Weigang Meng

Rong Deng

Zhuo Wang

Kui XuJin Fu

Qi Zhang

Wendy Lin

Shuxia Feng

Xuan Huang

Yijing Chen

Zhimei Jiang

Ximei Wang

Kevin Chen

Jeff Li

Thomas Baillieul

Guishu Song

Alexis Wei He

Owen Liu

Guishu Song

Liqin Jiang